Ziadost o skoncenie pracovneho pomeru + VZOR


Pracovný pomer je mozné skoncit dohodou, výpovedou, okamžitým skoncením pracovného pomeru alebo skoncením v skúsobnej dobe.

Pracovný pomer so zamestnancom môžete skoncit dohodou, a tým sa koncí dohodnutým dnom. V dohode musia byť uvedené dôvody skoncenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skoncil dohodou z dôvodov organizačných zmien. Dalšou možnostou je skoncenie pracovného pomeru výpovedou. Výpoved mu však môžete dat len z dôvodov uvedených v § 63 Zákonníka práce. V takomto prípade plynie zamestnancovi výpovedná doba.

Ako dat výpoved?

Ked uz v práci nie ste spokojní, prípadne ste sa rozhodli zmenit miesto kvôli výhodnejšej ponuke, chcete zo súcasného zamestnania odíst. Ak sa nedohodnete na skoncení pracovného pomeru dohodou, podáte zamestnávatelovi výpoved.

Ak sa rozhodnete skoncit pracovný pomer, správne to nacasujte. Výpovedná doba zacína plynút až v prvý den nasledujúceho mesiaca. Ak výpoved do konca mesiaca podat nestihnete, váš cas, ktorý budete musiet vo firme strávit, ak sa so zamestnávatelom nedohodnete inak, sa predlzi o mesiac.

Vypoved musi obsahovat udaje o zamestnancovi, ktory ju dava, udaje o firme, vec (paragraf 67 Zakonnika prace), datum vzniku pracovneho pomeru a skoncenia vypovednej doby, podpis, datum. Vypoved napiste v dvoch vyhotoveniach. Obidve kopie odovzdajte zodpovednemu nadriadenemu.
Ten jedno z vyhotoveni preberie a druhe, ktore ostava vam, podpise (spôsobom: Prevzal: podpis). Vypoved s podpisom nadriadeneho a datumom prevzatia si nechajte a uschovajte. Je "dôkazom", ze zamestnanec vypoved naozaj dal a k akemu datumu.
Ak ste odpracovali menej ako pät rokov, vypovedna doba trva dva mesiace. Ak ste odpracovali u zamestnavatela najmenej pät rokov, vypovedna doba je najmenej tri mesiace.
Pri ukoncení pracovného pomeru musíte ako zamestnanec dostat potvrdenie o zamestnaní. Ak chcete pracovný posudok, ci referencie musíte on požiadat, zamestnávatel totiž nemá povinnosť vydat vám ho.
Zamestnanec môže skoncit pracovný pomer výpovedou i bez uvedenia dôvodu.

Zakonnik prace
Zakon NR SR c. 311/2001 Z.z.

Skoncenie pracovneho pomeru
§ 59
(1) Pracovny pomer mozno skoncit
a) dohodou,
b) vypovedou,
c) okamzitym skoncenim,
d) skoncenim v skusobnej dobe.
(2) Pracovny pomer dohodnuty na urcitu dobu sa skonci uplynutim dohodnutej doby.
(3) Pracovny pomer cudzinca alebo osoby bez statnej prislusnosti, ak k jeho skonceniu nedoslo uz inym spôsobom, sa skonci dnom, ktorym
a) sa ma skoncit jeho pobyt na uzemi Slovenskej republiky podla vykonatelneho rozhodnutia o odnati povolenia na pobyt,
b) nadobudne pravoplatnost rozsudok ukladajuci tejto osobe trest vyhostenia z uzemia Slovenskej republiky,
c) uplynula doba, na ktoru bolo vydane povolenie na pobyt na uzemi Slovenskej republiky.
(4) Pracovny pomer zanika smrtou zamestnanca.VZOR VYPOVED


Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu zamestnanca

  

Názov

Adresa zamestnávatela

 


 Vec:   VýpovedV zmysle ustanovenia § 67 Zákonníka práce dávam


v ý p o v e ď


z pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou z dňa XY.


Môj pracovný pomer založený uvedenou pracovnou zmluvou sa tak skončí uplynutím dvojmesačnej výpovednej doby.
 

Miesto, dátum


                                                                       Podpis zamestnanca

 

 

Prevzal:
 
PR články zdarma